Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Kvalitetsregister drev projekt för jämlik barndiabetesvård

Tolv barndiabetesteam har deltagit i ett kvalitetsprojekt som drevs av Barndiabetesregistret. Av dem lyckades samtliga åstadkomma sänkningar i långtidsblodsocker, HbA1c, hos sina patienter.

Projektet startades på grund av att data från Barndiabetesregistret, Swediabkids, och andra studier hade visat på stora skillnader i långtidsblodsocker, medel-HbA1c, mellan olika barndiabeteskliniker i landet. Detta trots att klinikerna följer samma vårdprogram och använder sig av samma läkemedel. Skillnaderna kunde inte heller förklaras av faktorer som ålder och kön hos patienterna. Ytterligare studier visade att olikheter i vårdteamens arbetssätt kan vara en orsak till resultatskillnaderna.

– Vi gjorde en kvalitativ studie där vi såg att teamet faktiskt påverkar ganska mycket genom sitt sätt att kommunicera med patienterna och deras familjer, genom vilka mål man sätter upp och hur ledarskapet är, säger Lena Hanberger, diabetessjuksköterska vid Barn- och ungdomssjukhuset i Linköping och medlem dels i styrgruppen för Barndiabetesregistret Swediabkids, dels i projektledningen för projektet.

Styrgruppen för Swediabkids påbörjade då ett kvalitetsprojekt med syftet att nå en högre och jämnare kvalitet på vården, och att höja kvaliteten på registret genom en mer fullständig registrering. Man bjöd in landets 43 barndiabetesteam och av dem anmälde sig tolv team till det första delprojektet.

Coachning bidrog till framgången

Inför projektet utsågs en coach inom varje team för att stödja teamet i förbättringsarbetet. Systemet med coachning verkar ha bidragit till att arbetet har blivit så framgångsrikt.

– Coachningen är ny i det här projektet, och det verkar ju vara en framgångsfaktor får man säga, säger Lena Hanberger. Coachen ska driva på lite, vara sammankallande och se till att arbetet rullar på.

Bland andra faktorer som har betydelse för att lyckas med ett sådant här projekt lyfter Lena Hanberger fram att det är viktigt att hela teamet är med, att man har ledningens stöd och att man avsätter tid.

Seminarier gav verktyg för förbättringsarbete

Det första projektet pågick under ett och ett halvt år. Under det första halvåret träffades teamen vid fyra tillfällen vid lärandeseminarier. Seminarierna innehöll föreläsningar och grupparbeten för att ge teamen kunskap om kvalitetsförbättringsmetoder, och verktyg för att driva förbättringsarbetet.

Under tiden mellan träffarna arbetade teamen med att sätta mål för sitt förbättringsarbete, inventera områden som behövde förbättras, göra handlingsplaner och kontinuerligt följa resultaten. Vid seminarierna fick de sedan redovisa resultaten för varandra och diskutera sina erfarenheter.

Under året som följde träffades teamen ytterligare två gånger för att följa upp resultaten och planera för hur de skulle driva förbättringsarbetet vidare efter att projektet avslutats.

Alla team förbättrade sina resultat

När det första delprojektet avslutades efter 18 månader hade alla de tolv teamen förbättrat sina resultat. Samtliga team hade sänkt sitt medel HbA1c i olika grad. Totalt nådde teamen en genomsnittlig sänkning av medel HbA1c med 3,7 mmol/mol. Flera team hade också minskat andelen patienter med HbA1c högre än 70 mmol/mol och ökat sin andel patienter med HbA1c lägre än 55 mmol/mol. Dessutom hade registreringen blivit mer fullständig för flera registervariabler.

Lena Hanberger ser en tydlig koppling mellan sättet man har arbetat på i projektet och de goda resultaten:

– Ja, och det är ju det som är så roligt med det här projektet. Det första programmet är avslutat med väldigt goda resultat, och det andra programmet avslutas i vår och verkar också bli väldigt lyckosamt.

Fakta om diabetes

  • Diabetessjukdom medför risk för sena komplikationer (skador eller funktionsnedsättningar på olika organ i kroppen som uppkommer som en följd av sjukdomen).
  • Risken för sena komplikationer kan minskas genom god metabol kontroll.
  • Som mått på metabol kontroll används HbA1c, som visar hur patientens blodsocker har varit under de senaste två–tre månaderna.
  • För barn och ungdomar med typ 1 diabetes i Sverige, är målvärdet för HbA1c ett värde på mindre än 57 mmol/mol.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!