16 augusti 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Kvalitetsregisterforskningens status har höjts

Observationsstudier kallas en typ av vetenskapliga studier som ofta görs med kvalitetsregisterdata. Kraftfullare datorer och förfinade statistiska metoder har gjort att observationsstudierna under det senaste decenniet har blivit mer tillförlitliga. Deras status har höjts hos de mest ansedda medicinska tidskrifterna.

Porträtt på Stefan James

Stefan James

– På flera ledande medicinska tidskrifter har observationsstudier från kvalitetsregister i Skandinavien, framför allt från Sverige och Danmark, väldigt gott rykte. Det är något man hemskt gärna vill publicera, säger Stefan James, professor i kardiologi och forskningsledare på Uppsala Clinical Research Center, UCR.

Så har det inte alltid varit. Den gyllene standarden inom den medicinska forskningen är den randomiserade kontrollerade studien. Här lottas ett strikt urval av patienter till olika grupper som får olika behandlingar. På så vis minimerar man riskerna för att det ska vara något annat än själva behandlingen som påverkar utfallet hos patienterna.

Befintliga data

Vid observationsstudier använder man sig ofta av redan befintliga data som primärt samlats in för något annat syfte än forskning. Kvalitetsregisterdata är i första hand till för att höja kvaliteten i vården, men de kan också användas för att jämföra utfall av olika behandlingar. Problemet med observationsstudier är att det är svårt att veta vad som egentligen orsakar olika utfall i olika grupper. Den grupp som det gick sämst för kanske också var den sjukaste och äldsta. Den här svårigheten har gjort att observationsstudiernas status traditionellt varit låg. Men idag är detta förändrat.

– De statistiska metoderna har utvecklats. Man kan göra lite mer eleganta statistiska beräkningar, så att man ser till att grupperna man jämför blir mer lika. Datorerna har blivit bättre och snabbare, så att det går att göra såna här beräkningar på större databaser, säger Stefan James.

Kompletterande typer av studier

Randomiserade studier och observationsstudier kompletterar varandra.

– Det är ofta bra att börja med observationsstudier. Då lär man sig ungefär hur man ska tänka och vad man ska studerar närmare, säger Stefan James.

Den randomiserade kontrollerade studierna kan ge säkra besked om orsak och verkan, men observationsstudier är väldigt mycket billigare. Och ibland är observationsstudier enda alternativet. Till exempel är allt vi vet om rökningens skadeeffekter framtaget genom observationsstudier. Man kan inte lotta försökspersoner till att antingen röka eller inte röka i tio år.

Charlotta Sjöstedt
Kommunikatör, Registercentrum Västra Götaland

Tre observationsstudier publicerade i högt ansedda tidskrifter

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!