22 februari 2021
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Automatiserad informationsförsörjning

Ett arbete med att ta fram en effektivare informationsförsörjning mellan regionernas vårdinformationssystem och Nationella Kvalitetsregister har påbörjats.

Arbetet innebär att Samverkansgruppen för strukturerad vårdinformation tillsammans med Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister samordnar genomförandeprojekt för automatiserad informationsförsörjning. I projekten identifieras och utvärderas faktorer kontinuerligt, bland annat effekter, kostnader och fortsatta utvecklingsbehov.

Positiva effekter genom automatiserad informationsförsörjning

Målsättningen med en automatiserad informationsförsörjning är:

  • Effektivare registrering – minskad tids- och resursåtgång, viket ger nöjdare medarbetare (rapportör), och frigörande av tid till andra värdeskapande aktiviteter.
  • En ökad täckningsgrad/kompletthet/andel av patienter som bör ingå i registret.
  • En ökad mängd/kompletthet av variabler som rapporteras per patient, även kompletthet i processen.
  • Ökad datakvalitet genom ökad systematik.
  • Minskad eftersläpning i rapportering.
  • Resultatförbättring inom vården genom ökad användning av registerdata/utdata.

Pågående projekt

I samarbete med Kundgrupp Cambio Cosmic (KGC) och initialt tre regioner; Region Värmland, Region Kalmar Län och Region Uppsala, har projekt startats upp under hösten 2020. Projekten fokuserar på att automatisera informationsförsörjningen från vårdinformationssystemet Cosmic till RiksSvikt, Bröst- och Prostatacancerregistret. Det planeras för driftsättningar under våren och hösten 2021. Först ut är RiksSvikt där driftsättning planeras till april.

Programstyrning

Uppdraget leds av en programstyrning som består av representanter från aktörer i projekten: Kundgrupp Cambio Cosmic, Inera, Registercentrumorganisation, RCO och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Programstyrningen prioriterar, beslutar och stödjer projekten.

Urvalskriterier för kommande projekt

Nationella samverkansgruppen för strukturerad vårdinformation och Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister har tagit fram urvalskriterier för att kunna prioritera vilka register som är bäst lämpade för en automatisering. Dessa kommer användas av programstyrningen för prioritering av kommande förstudier och projekt.

En beslutad strategi

Uppdraget med automatiserad informationsförsörjning är ett sätt att praktiskt genomföra Strategi för informationsförsörjning som Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister har beslutat om.

Strategin syftar till att minska den administrativa belastningen på hälso- och sjukvårdens medarbetare, men även till att bidra till en sammanhållen-, kostnadseffektiv- och långsiktigt hållbar utveckling-, drift-, och förvaltning - både på regional och nationell nivå.

Strategisk inriktning för hur systemet för Nationella Kvalitetsregister ska bidra till effektivare informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och Nationella Kvalitetsregister. (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!