22 december 2020
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Nationella programmet för datainsamling, NPDi

Nationella programmet för datainsamling, NPDi, förenklar data­in­samling till kvalitetsregister och begränsar dubbelregistrering.

Programmet bidrar till:

  • Minskad administrativ belastning på vården.
  • Högre kvalitet och täckningsgrad i registren.
  • Bättre användning av standards för informationsöverföring.

Arbetet grundar sig på gemensam Strategi för informationsförsörjning och avsikten att, där det är lämpligt, i möjligaste mån automatisera informationsöverföringen till register. Fokus ligger på förutsättningar både i vårddokumentationen och i kvalitetsregistren.

Centralt är användning av standards både avseende informatik och teknik. Här har vårddokumentationen ett försprång och NPDi ger registren stöd med nödvändigt informatikarbete. Varje register måste kunna specificera sitt informationsbehov på den nivå nödvändiga underlag kan förväntas finnas i vårddokumentationen och uttryckt enligt använd nationell och internationell standard. Detta följer gängse krav från Inera och NPDi ger kvalitetsregister stöd att ta fram sina informationsspecifikationer.

Varje enskild automatisering innebär en stor effektivisering och förenkling i vården och omsorgen. Men den tekniska realiseringen av en automation ska inte medföra att en ny och kostsam teknisk förvaltningsbörda uppträder. Ansvar ska därför flyttas till rätt nivå. Vårdgivares ansvar är att i möjligaste mån göra journalhistorik tillgänglig för behöriga och i en form som följer gängse nationella och internationella standards avseende informationsöverföring. Ju mer vårddokumentationen är stukturerad och möjlig att knyta till entydiga klassifikationer och kodverk, desto mera blir möljigt att överföra med automatik. Samma underlag kan därmed också användas av alla intressenter.

Kvalitetsregistren tar ansvar för att ställa samman vårdinformationen till de svar och den form registren använder. Det är ett stort skifte att gå från att ha låtit de många sjukvårdsmedarbetarna bidra med tid och tankekraft att fylla i registreringsblanketter till att i stället låta registersystem läsa berörd journal och ur denna med automatik ställa samman önskad information. Det är många olika vårddokumentationssystem som utgör källa för de Nationella Kvalitets­registren och förutsättningarna för automatisering är högst skiftande. Där förutsättningar saknas behövs fortsatt manuell registrering. Den metodik NPDi följer medger olika grad av automatisering, från en partiell grad där vad som är möjligt att hantera maskinellt kompletteras med en manuell registrering, till en full automatik där hela registreringsflödet löpande sker i bakgrunden helt utan medverkan av sjuvårdspersonal.

Strategin för informationsöverföring grundar sig även på användning av den nationella gemensamma it-infrastrukturen, Inera Nationell tjänste­plattform. Vårdgivare investerar i en känd enhetlig teknisk arkitektur för publicering av vårdinformation. Detta medger utöver åtkomst mellan regionala system även nationell informationsförsörning som exempelvis till Nationell patientöversikt NPÖ, 1177-Journalen och så även till kvalitetsregister som ansluter sin datainsamling denna väg.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!