19 november 2020
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Infektionssjukdomar

Nationellt Kvalitetsregister för Infektionssjukdomar

På uppdrag av Svenska Infektionsläkarföreningen har specialistgrupper tagit fram vårdprogram med nationella riktlinjer för bland annat svår sepsis, endokardit, meningit, skelett- och ledinfektioner och pneumoni.

För dessa diagnoser har ett infektionsregister upprättats. De anses vara särskilt angelägna ur infektionssynvinkel, då det antingen rör sig om behov av snabb tidig diagnos och behandling, svårbehandlade diagnoser med risk för komplikationer eller stor volym där behandlingsvalet kan få betydelse för spridning av antibiotikaresistens.

Syftet med registret är att ge underlag för förbättrad kvalitet vid vård av dessa diagnoser och se hur väl de nationella riktlinjerna följs lokalt och nationellt.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Örebro län

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Infektion

Certifieringsnivå: 3

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!