Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Kol och astma

Luftvägsregistret (RiksKOL+ NAR)

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och astma är stora folksjukdomar som orsakar betydande sjuklighet, stort lidande och i vissa fall för tidig död. KOL har också i studier visats vara gravt underdiagnosticerad då endast 20 procent av patienterna tros vara medvetna om sin diagnos.

Efterlevnaden av uppsatta rekommendationer och nationella riktlinjer har visat sig vara undermålig. Det nationella samlingsregistret för luftvägssjukdomar har tillkommit i första hand för att förbättra kvaliteten i omhändertagandet av dessa patientgrupper och säkerställa en likvärdig vård i olika delar av landet.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Västra Götalandsregionen

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Lungsjukdomar

Certifieringsnivå: 2

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!