Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Psoriasis

Register för Systembehandling av Psoriasis (PsoReg)

Psoriasis är en systemsjukdom med inflammation i huden, och hos en tredje del av patienterna även lederna.
Medelsvår till svår psoriasis är associerad med ökad risk för metalbolt syndrom och hjärt- kärlsjukdomar.

Psoriasis är ett folksjukdom som drabbar 2 – 4 procent av befolkningen. Vården av patienter med medelsvår till svår psoriasis kräver ofta systembehandling med potenta läkemedel. Psoriasis medför en påverkan på livskvaliteten jämförbar med astma och insulinbehandlad diabetes.

PsoRegs syfte är att:

• Mäta effekten av insatt systembehandling samt följsamhet till behandlingsriktlinjer,
såsom behandlingsmål PASI < 3 och DLQI ≤ 5.

• Uppmärksamma samsjuklighet och levnadsvanors betydelse för psoriasis och effekten av behandlingen.

• Bidra till kvalitetshöjning genom jämförelser mellan klinikernas sätt att handlägga patienter.

• Återföra kunskapsvinster till både sjukvården och patienter, och därigenom kontinuerligt förbättra psoriasisvården med fokus på patientsäkerhet, behandlingsutfall samt jämlik
och effektiv vård.

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis.

Centralt personuppgiftsansvarig myndighet(CPUA): Region Västerbotten

Senaste årsrapport finns på PsoRegs webbplats.

Registerkategori: Övriga områden

Certifieringsnivå: 2

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!