13 augusti 2020
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Om Nationella Kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras. De ska bidra till att utveckla vården, rädda liv
och är en unik företeelse internationellt sett.

Introduktion till kvalitetsregister i vården

Kort animerad film. Våra Nationella Kvalitetsregister är en viktig del i underlag för utvärdering och utveckling.

Definition

Ett Nationellt Kvalitetsregister innehåller individbaserade uppgifter om diagnoser/problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg.
Alla Nationella Kvalitetsregister är certifierade av den nationella Ledningsfunktionen för kvalitetsregister.

Möjliggör lärande och ständiga förbättringar

När ett register är fullt utbyggt är det möjligt att följa upp alla patienter i landet. Det är också möjligt att följa upp hur enskilda regioner, sjukhus eller kliniker bedriver sin vård.

Kvalitetsregistren möjliggör lärande och ständigt förbättringsarbete och de är en viktig ingrediens i ett modernt hälso- och sjukvårdssystem. Registren används av de professionella yrkesgrupper som har nytta av dem i sin vardag.

Vision

Nationella Kvalitetsregister ska
- Bidra till att rädda liv och uppnå jämlik hälsa
- Användas aktivt för uppföljning, lärande, kvalitetsutveckling, förbättring, forskning samt ledning.

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om Nationella Kvalitetsregister

Varje år tecknas en överenskommelse mellan staten och SKR (som företrädare för huvudmännen) om Nationella Kvalitetsregister. I överenskommelsen regleras bland annat årets arbete på en övergripande nivå samt tilldelning av statliga medel.

Överenskommelse om stöd till Nationella Kvalitetsregister 2020.

Antal register och rapportering

För närvarande finns drygt 100 Nationella Kvalitetsregister i drift med gemensamt ekonomiskt stöd från sjukvårdshuvudmännen och staten. Alla register lämnar årligen flera rapporter om sin verksamhet.
Att söka och redovisa medel

Andra register i vården

Det finns, utöver de Nationella Kvalitetsregistren, ett stort antal lokala och regionala kvalitetsregister. De finansieras inte med medel från överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten.

Om registeruppgifter på socialstyrelsen.se

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!