Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Nationellt system för kunskaps-styrning hälso- och sjukvård

Kunskapsstyrning innebär att i vården utveckla, samordna, sprida och använda bästa tillgängliga kunskap. I det arbetet har Nationella Kvalitetsregister en central roll.

Sveriges regioner, med stöd av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), etablerar sedan 2018 ett gemensamt system för kunskapsstyrning. Det är en viktig pusselbit för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet i hela landet.

Summerat så innebär kunskapsstyrning att i vården utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap.

De Nationella Kvalitetsregistren är ett viktigt fundament i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård som nu byggs upp.

Nationella programområden och nationella samverkansgrupper

Inom kunskapssystemet har 26 nationella programområden (NPO) och åtta nationella samverkansgrupper (NSG) startats upp, varav en är samverkansgruppen för Nationella Kvalitetsregister.

Arbetet i de nationella programområden speglar hela vårdkedjan; från prevention, symtom och kontakt till att utreda, ställa diagnos, behandla/rehabilitera/ge palliativ vård och följa upp.
För varje programområde finns ett sjukvårdsregionalt värdskap.

Alla Nationella Kvalitetsregister är knutna till minst ett nationellt programområde.
Indelning av register per nationellt programområde (PDF).
--> Observera att detta dokument kan komma att ändras vid behov av byten inom programområdena.

NPO ska bidra i utvecklingen av kvalitetsregistren. Syftet är att registren ska fortsätta att utvecklas och bidra till att skapa en god, jämlik och kunskapsbaserad vård och till visionen för kunskapsstyrningsarbetet.

I nationella programområdens uppdrag med Nationella Kvalitetsregister ingår att;

  • samarbeta och samordna utveckling tillsammans med registren
  • integrera kvalitetsregistren i kunskapsstyrningssystemet
  • bidra till att kvalitetsregister används systematiskt i vård och omsorgs förbättringsarbete
  • bidra till ökad anslutning och täckning i registren
  • främja användbarhet i klinisk vardag

Läs mer

Kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!