9 december 2019
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Översyn
- Ny modell för fördelning av medel

Ledningsfunktionen beslutade 12 december 2018 att ge Stödfunktionen i uppdrag att ta fram en utvecklad modell för fördelning av medel till Nationella Kvalitetsregister.

Bakgrund och syfte

Den utvecklade modellen ska bidra till en stabil förvaltning och utveckling av kvalitetsregistren. Den ska kännetecknas av transparens och hållbarhet över tid.

Nya fördelningsprinciper ska utformas så att de ger långsiktiga planeringsförutsättningar, vara kostnadseffektiva samt enkla att administrera. Målsättningen är att resurser ska fördelas på bästa sätt för att uppnå kort- och långsiktiga mål enligt uppdraget för Nationella Kvalitetsregister.

Modellen ska innehålla en konsekvensbeskrivning av vad ett införande innebär för de Nationella Kvalitetsregistren och Registercentrumorganisationerna. Underlaget ska innehålla förslag på vilka beslut och åtgärder som är nödvändiga att fatta och vidta för att möjliggöra implementering av en ny modell för fördelning av medel till Nationella Kvalitetsregister.

Projektet omfattar inte frågor som rör finansiering av eventuella nya kvalitetsregister eller sammanslagning/samordning av befintliga Nationella Kvalitetsregister.

Projektgrupp

Stödfunktionen har för uppdraget tillsatt en projektgrupp vars arbete leds av extern projektledare. Ledningsfunktionen är styrgrupp för projektet. 

Projektgruppens deltagare:

  • Ingmar Näslund
  • Staffan Björck
  • Bo Norrving
  • Jonas Oldgren
  • Anders Bengtsson
  • Karin Göransson

Beslut

Projektet slutredovisas vid Ledningsfunktionens möte den 25 april 2019.
Under arbetets gång avrapporteras projektet till och inhämtar synpunkter från berörda intressenter.

Vid frågor, kontakta Karin Göransson eller Jack Lysholm på Stödfunktionen.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!