20 februari 2020
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Stöd till Nationella Kvalitetsregister 2020

SKL och regeringen har träffat en överenskommelse om stöd till fortsatt utveckling av Nationella Kvalitetsregister under 2020.

Överenskommelsen omfattar totalt 188,5 miljoner kronor, där regionerna står för
100 miljoner kronor och staten bidrar med 88,5 miljoner kronor.

Medlen ska användas till grundanslag till Nationella Kvalitetsregister, sex registercentrumorganisationer, den nationella stödfunktionen inklusive nationellt program för datainsamling.

Överenskommelse Patientsäkerhet, inklusive Nationella Kvalitetsregister 2020.

Information och pressmeddelande från Regeringskansliet.

Uppnå Vision och mål

I enlighet med årets överenskommelse ska kvalitetsregistrens huvud­män och staten verka för att förändra och vidareutveckla systemet för Nationella Kvalitetsregister så att fastställd vision och mål uppnås.
Parterna är överens om att under 2020 fortsätta arbeta för att genomföra nödvändiga föränd­ringar i kvalitetsregistersystemet och arbeta utifrån den flerårsplan som tagits fram. Parterna ska verka för att i högre utsträckning uppnå förbättrade förutsättningar för registerbaserat förbättringsarbete, samordning av forsknings- och infra­struktur­frågor samt industrisamverkan.

Enligt överenskommelsen har regionerna även ansvar för att de Nationella Kvalitetsregistren integreras i kunskapsstyrningen inom hälso- och sjukvården.

Stegvis införande av statsbidrag

För att stärka Registercentrumorganisationernas (RCO) arbete för en förbättrad infrastruktur, samt uppnå bättre möjligheter till utvärdering och uppföljning av kvalitetsregistersystemet,
gav regeringen under 2018 Socialstyrelsen i uppdrag att analysera förutsättningar och ge förslag till hur medels­tilldelning och upp­följning genom ett i förordning reglerat statsbidrag kan utformas.

Parterna är nu överens om att verka för att ett statsbidrag kan införas stegvis från år 2021.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!